Lej container Book lagerhotel

Handelsbetingelser

Aftalens indgåelse
Når du har foretaget din reservation af box/opbevaringsrum, modtager du en kvittering som dokumentation for reservationen på e-mail. Pengene vil først blive trukket fra din konto, når Blue Box har godkendt din reservation. Når reservationen er godkendt, vil du herefter modtage en mail fra Blue Box.
På overtagelsesdatoen udleveres adgangsbrik og nøgle, samt lejekontrakt og salgsfuldmagt underskrives. Det er et krav, at gyldig billede legitimation dokumenteres før brik og nøgle udleveres.

Lejeaftale
Det lejede må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads.
Lejeforholdet kan tidligst opsiges 30 dage efter kontraktens indgåelse.

Der må ikke i det lejede opbevares farligt gods, som er skadeligt for tredjemand eller miljøet. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede, ligesom mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter ej heller må oplagres i det lejede.

Der må ikke opbevares eksplosiver, brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer i det lejede. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker.
Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt Lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.
Lejer er erstatningsansvarlig over for Udlejer, såfremt Lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på Udlejers ejendom.

Lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring af de opmagasinerede genstande, idet det lejede og dets indhold ikke er omfattet af Udlejers forsikring.
Opmagasinering i det lejede sker for Lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som Lejer måtte lide i forbindelse med lejemålet.

Lejer må ikke gøre indgreb i det lejede, såsom opsætning af hylder og lign.
Udlejer er berettiget til at flytte den lejede container til anden beliggenhed i lagerhotellet.
Lejer får udleveret 1 nøgle til containeren, samt 1 adgangsbrik til lagerområdet. Disse skal afleveres ved lejeforholdets udløb. Såfremt den udleverede nøglebrik bortkommer eller beskadiges, hæfter Lejer for udstedelse af ny brik.

Der må ikke opsættes skiltning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udlejer.
Misligholdelse af kontraktens vilkår berettiger til ophævelse med omgående virkning.
Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.
Forsikring af de i containeren værende effekter, der tilhører Lejer, er Udlejer uvedkommende.

Ved lejemålets ophør skal containeren afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid.

Genstande der henstår i det lejede efter Lejers fraflytning vil blive bortskaffet på Lejers bekostning af Udlejer.
Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og Lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.

Betaling
Du skal betale for adgangen til din box/opbevaringsrum i hele perioden.
Blue Box trækker et beløb svarende til prisen for det valgte box/opbevaringsrum, samt en måneds forudbetalt leje fra det kredit- eller betalingskort, som du benytter ved booking af boxen. Fremefter vil opkrævning fremsendes på månedsbasis pr. mail. Beløbet forfalder til den første hverdag i måneden.

Parternes forpligtigelser
Blue Box påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Blue Box fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.
Din lejeaftale og box/opbevaringsrum er knyttet til dit navn, og den er personlig for dig. Den kan ikke benyttes af andre end dig, medmindre du laver en fuldmagt.

Fortrydelsesret
Du har en fortrydelsesret på 72 timer af din reservation af box/opbevaringsrum hos Blue Box. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Altså fra du afgiver din bestilling på Blue Box’ hjemmeside til den udløber 72 timer efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1. kl. 12.00, har du frist til og med torsdag den 4. kl. 12:00, Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget din box/opbevaringsrum i brug. Med din bestilling af en box/opbevaringsrum har du givet udtrykkeligt samtykke til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af din box påbegyndes.
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager din box/opbevaringsrum i brug og inden udløbet af 72-timers fristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Blue Box, Smedetoften 10, 3600 Frederikssund eller på kontakt@blueboxstorage.dk

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse, bedes du oplyse følgende:
– Navn
– E-mailadresse
– Ordrenummer
– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

Blue Box refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 7 dage fra den dato, hvor Blue Box har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Ophør
Opsigelsesvarslet er 14 dage fra opsigelsen er modtaget.

Opsigelse af containeren skal ske via Blue Box’ opsigelsesformular: https://blueboxstorage.dk/opsigelsesformular/

Der gælder endvidere en bindingsperiode, hvis der vælges et kampagnetilbud. Dette fremgå vil ved accept af tilbud.

Har du valgt at få tildelt en Blå Rabat, kan du først opsige din box/opbevaringsrum efter minimums lejeperioden er udløbet.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis lejeaftalen misligholdes på anden måde, har Blue Box ret til at ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for det (med renter og omkostninger), som Blue Box har lidt.

Fortrolighedspolitik
Blue Box forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Blue Box vil ikke afsløre information om kunder til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Blue Box vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

Elektronisk og telefonisk henvendelse
Ved at indgå en lejeaftale med Blue Box, giver du samtidig samtykke til, at Blue Box må kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon.

Ændring af indhold, vilkår og priser
Blue Box kan til enhver tid ændre placeringen af din box inden for adressen. Ved mindre justeringer eller ændringer vil disse blive varslet med en varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Lejeaftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

Forbehold
Vi tager forbehold for tryk- og stavefejl, tekniske fejl, prisændringer, udsolgte varer og beskrivelser af produkter angivet på vores hjemmeside. Når du reserverer din box hos Blue Box forudsættes det, at du er bekendt med disse handelsbetingelser.

Tvister
Tvist afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål vedrørende lejeaftale og brug af Blue Box’ produkter kan rettes til:
Blue Box’ Kundeservice: tlf. 999 44 444 eller mail: kontakt@blueboxstorage.dk

Betaling

Blue Box ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard og JCB. Betaling vil blive trukket på din konto, når ordren godkendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms, med mindre andet fremgår ved momsfritagne lokationer.

Blue Box ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Reklamationsret

Senest 48 timer efter modtagelse af nøgler og adgangskort, skal fejl og mangler vedrørende boxen/opbevaringsrummet mailes til kontakt@blueboxstorage.dk. Kontakt evt. kontoret i vores åbningstider.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, bestilt i vores webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@blueboxstorage.dk